top of page

Gaskets

Chemraz®

Chemraz® 505

Chemraz® 505

T Min°C
-30
T Max°C
230
Chemraz® 564/566 LT

Chemraz® 564/566 LT

T Min°C
-40
T Max°C
230
Chemraz® 615

Chemraz® 615

T Min°C
-18
T Max°C
324
Chemraz® SD625

Chemraz® SD625

T Min°C
-20
T Max°C
260
Chemraz® 526

Chemraz® 526

T Min°C
-20
T Max°C
250
Chemraz® 600

Chemraz® 600

T Min°C
-20
T Max°C
260
Chemraz® 678

Chemraz® 678

T Min°C
-40
T Max°C
230
Chemraz® 555

Chemraz® 555

T Min°C
-12
T Max°C
316
Chemraz® 605

Chemraz® 605

T Min°C
-20
T Max°C
260
Chemraz® SD517

Chemraz® SD517

T Min°C
-30
T Max°C
220
bottom of page